RMC1397101732

افتتاح مطب

دکتر الهام رمضان زاده بورد فوق تخصصی نفرولوژی متخصص داخلی

استادیار دانشگاه

رشت، پل بوسار، خيابان بوسار، بعد از آزمايشگاه آشتياني، مجتمع پزشکي دانش، طبقه سوم 

 تلفن :  ۰۹۱۱۵۰۷۸۴۷۵     ۰۹۹۰۳۴۰۲۶۶۳          ۳۳۱۱۲۰۸۸-۰۱۳