RMC1400121222

آزمایش PCR جهت انجام تست   COVID 19 برای همه مراجعین به ویژه مسافرین پروازهای خارجی در آزمایشگاه دکتر دریاکار  انجام می گردد.

آدرس: رشت-چهار راه گلسار-خیابان نواب- کوچه آبان

تلفن:   ۳۲۱۱۳۳۶۲-۰۱۳