RMC1400121222

آزمایش PCR جهت انجام تست COVID 19 در آزمایشگاه دکتر دریاکار انجام می گردد
آدرس: رشت-خیابان نواب- کوچه آبان
تلفن: ۳۲۱۱۳۳۶۹-۰۱۳ ۳۲۱۱۳۳۶۲-۰۱۳