قانون

بر اساس (موضوع ماده ۶ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳/۱/۲۵)  با موضوع تبلیغ امور پزشکی،  کلیه صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات پزشکی پس از اخذ پروانه‌های لازم، برای تبلیغات خدمات مربوطه موظف به اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی هستند.

واحد نظارت بر تبلیغات نظام پزشکی زیر نظر معاونت فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی رشت با برنامه ریزی و سازه کارهای لازم نسبت به صدور مجوز تبلیغات اقدام می نماید.