RMC1400091019

آزمایش PCR جهت انجام تست COVID 19 ویژه مسافران پروازهای خارجی در منزل با رعایت پروتکل های بهداشتی در کمتر از یک روز در آزمایشگاه نیلو
آدرس: رشت-چهار راه گلسار- نبش خیابان نواب
تلفن: ۳۲۱۱۶۰۶۲-۰۱۳