RMC1399032703

افتتاح مطب
دکتر پژمان پوراکبر متخصص جراحی و درمان ریشه دارای بورد تخصصی
دکتر فراز صداقت متخصص جراحی و درمان ریشه دارای بورد تخصصی
آدرس : رشت، گلسار، خیابان نواب، پشت اداره پست، مجتمع پزشکی بنیادی، طبقه اول
تلفن:
۰۱۳۳۲۱۳۰۵۹۵