RMC1397021009

عنوان آگهی:  اجرای ویژه ویژه تهران دابسشو در رشت با حمایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

اعتبار از تاریخ ۱۳۹۷۰۲۱۰ تا ۱۳۹۸۰۲۱۰

مجوز به نام آقای دکتر فرهنگ دزفولی زاده